Kushtet e përgjithshme

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

 

Zbatueshmëria - Dispozitat e mëposhtme janë të zbatueshme për marrëdhëniet ndërmjet DermSilk (në tekstin e mëtejmë "Furnizuesi") dhe klientëve që ndërveprojnë me dhe/ose bëjnë blerje nga DermSilk (në tekstin e mëtejmë "Klient") në www.dermsilk.com (në tekstin e mëtejmë "Uebsajti").

Porositë e abonimit - Porositë e abonimit i lejojnë klientët të kyçen në një tarifë të zbritur për produktet dhe të kenë porositë që faturohen dhe dërgohen automatikisht në cilindo nga intervalet e mëposhtme: 2 javë, 3 javë, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj. Ne ofrojmë një politikë anulimi pa probleme në çdo kohë. Ju mund të anuloni përmes portalit të llogarisë suaj të klientit ose duke na kontaktuar përmes bisedës, emailit ose telefonit.


Marrëveshje - Mallrat dhe shërbimet e shitura në faqen e internetit formojnë një ofertë nga Furnizuesi për Klientin dhe i nënshtrohen të gjitha termave dhe kushteve të listuara në faqen e internetit. Çdo transaksion i bërë në faqen e internetit formon pranimin e kësaj oferte.


Disponueshmëri - Çdo ofertë e bërë nga Furnizuesi është subjekt i disponueshmërisë së mallrave. Nëse ndonjë mall(a) nuk është i disponueshëm në kohën e marrëveshjes, e gjithë oferta konsiderohet e pavlefshme.


Çmimet

a. Të gjitha çmimet e listuara në faqen e internetit shfaqen në USD ($/Dollarë të Shteteve të Bashkuara).
b. Të gjitha çmimet janë subjekt i gabimeve në printim dhe shtypje. Klienti pajtohet që Furnizuesi nuk pranon asnjë përgjegjësi për pasojat e këtyre gabimeve. Në rastin e kësaj ngjarjeje, Furnizuesi nuk është përgjegjës ose i detyruar të dorëzojë mallrat.
c. Çmimet e listuara në faqen e internetit janë të pavlefshme nga taksat e aplikueshme ose tarifat e transportit. Këto tarifa llogariten në arkë dhe duhet të mbulohen nga Klienti.

Pagesa

a. Pagesa nga Klienti te Furnizuesi do të bëhet paraprakisht siç tregohet në faqen e internetit. Furnizuesi nuk do t'i dorëzojë mallrat derisa të merret pagesa.
b. Furnizuesi ka politika të vendosura për mbrojtjen nga mashtrimi për të mbrojtur veten nga porositë dhe pagesat mashtruese. Furnizuesi mund të përdorë çdo teknologji ose kompani sipas gjykimit të tij ose këtë shërbim. Nëse një porosi refuzohet për shkak të mashtrimit të mundshëm, Klienti nuk e mban Furnizuesin përgjegjës për ndonjë humbje.
c. Në rast të anulimit të pagesës nga Klienti, ose nëse pagesa dështon të përpunohet për ndonjë arsye, pagesa e plotë duhet të kryhet menjëherë. Për porositë në të cilat Furnizuesi i jep Klientit kushtet neto të kredisë, pagesa e plotë duhet të bëhet siç thuhet në ato kushte individuale. Këto kushte mund të specifikojnë gjithashtu normën e interesit për tepricat e papaguara. Këto tarifa mund të ndryshojnë në çdo kohë dhe mund të ndryshojnë.

 

Ofrimit

a. Periudhat e dorëzimit të shfaqura në faqen e internetit janë vlerësime, dhe për këtë arsye jo të detyrueshme. Furnizuesi do të përpiqet të përmbushë këto data të cituara të dorëzimit sa më shumë që të jetë e mundur, megjithatë, nuk do të mbahet përgjegjës nga Klienti për pamundësinë e dorëzimit. Pamundësia për të dorëzuar nuk i jep Klientit të drejtën për të përfunduar marrëveshjen e sipërpërmendur ose për të kërkuar ndonjë kompensim për humbjet.
b. Kur vetëm një pjesë e një porosie është e disponueshme, Furnizuesi ka të drejtë të dërgojë një pjesë të porosisë ose ta mbajë porosinë për t'u dërguar të plotë pasi e gjithë porosia të jetë e disponueshme.

 

Transporti dhe Dorëzimi

 a. Porositë e mallrave nga Furnizuesi nga Klienti do të dërgohen në adresën e dorëzimit të dhënë nga Klienti. Transporti në këtë adresë do të bëhet në një mënyrë të përcaktuar nga Furnizuesi.

b. Pronësia e rrezikut të humbjes së mallrave të porositura i transferohet Klientit pas dorëzimit.
c. Dorëzimi përcaktohet si momenti kur mallrat i dorëzohen klientit nga kompania e transportit. Dorëzimi mund të kryhet drejtpërdrejt (dorëzimi i mallrave drejtpërdrejt te klienti) ose indirekt (duke lënë mallrat në derën e klientit).

 

Ankesat dhe mospërputhjet

a. Klienti duhet të kontrollojë mallin(at) menjëherë pas dorëzimit për të konfirmuar që përmbajtja është në përputhje me konfirmimin e porosisë. Çdo mospërputhje duhet të vihet në vëmendjen e Furnizuesit brenda 48 orëve pas dorëzimit. Nëse Klienti nuk i jepet njoftim nga Furnizuesi për ndonjë mospërputhje brenda këtij afati kohor, Klienti konfirmon automatikisht që dorëzimi është kryer në përputhje me konfirmimin e porosisë.
b. Nëse mallrat bëhen të dëmtuara brenda shtatë (7) ditëve nga dërgimi, Furnizuesi pranon të zëvendësojë mallin(at) dhe do të mbulojë koston e transportit si për mallrat me defekt ashtu edhe për ato zëvendësuese. Për t'u kualifikuar për këtë politikë, Klienti duhet të njoftojë Furnizuesin dhe të kërkojë dokumentacionin e duhur të autorizimit të kthimit. Mallrat me defekt duhet të kthehen në paketimin origjinal. c Mallrat që nuk kthehen në paketimin e tyre origjinal, edhe nëse janë me defekt, nuk kualifikohen.
c. Klienti nuk do t'i kthejë Furnizuesit asnjë mall (mall) pa miratimin paraprak dhe dokumentacionin e duhur të autorizimit të kthimit. Të gjitha kthimet janë në diskrecionin e Furnizuesit dhe duhet të kenë një "numër të autorizimit të mallrave të kthimit" të autorizuar RMA. Kjo RMA mund të kërkohet duke kontaktuar Furnizuesin. Kthimet duhet të merren nga Furnizuesi brenda 14 ditëve nga data e lëshimit të RMA.

Forca Madhore - Nëse Furnizuesi nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e tij, ose mund t'i përmbushë ato vetëm me vështirësi, si rezultat i forcës madhore, ai do të ketë të drejtë të pezullojë ose të ndërpresë plotësisht ose pjesërisht marrëveshjen me Klientin pa ndërhyrje gjyqësore. Në raste të tilla, detyrimet sipas marrëveshjes do të përfundojnë tërësisht ose pjesërisht, pa pasur të drejtë palët të kërkojnë ndonjë kompensim për humbjen ose ndonjë përfitim tjetër nga njëra-tjetra. Në rast të pajtueshmërisë së pjesshme nga Furnizuesi, Furnizuesi do të kthejë dhe transferojë pjesën e shumës së blerjes që i përket pjesës që nuk është respektuar.


Dërgesat e kthimit - Kërkohet një RMA për të gjitha dërgesat e kthimit. Klienti pranon të marrë një RMA duke ndjekur udhëzimet e kthimit siç gjenden në faqen e internetit. Nëse Klienti nuk ka një RMA, Furnizuesi do të ketë të drejtë të refuzojë dërgesën e kthimit. Marrja e marrjes së një dërgese kthimi nuk nënkupton njohjen ose pranimin nga Furnizuesi i arsyes së dërgesës së kthimit të deklaruar nga Klienti. Rreziku që ka të bëjë me një mall të dërguar të kthyer mbetet tek Klienti derisa Furnizuesi të ketë marrë mallin e kthyer.

Ligji në fuqi - Detyrimet midis Furnizuesit dhe Klientit do t'i nënshtrohen ligjeve të Shtetit të Kalifornisë, me përjashtim të të gjitha ligjeve të vendeve të tjera dhe të shteteve.


i përgjithshëm

a. Nëse një ose më shumë nga dispozitat në marrëveshjen ndërmjet Furnizuesit dhe Klientit – duke përfshirë këto terma dhe kushte të përgjithshme – janë të pavlefshme ose bëhen ligjërisht të pavlefshme, pjesa tjetër e marrëveshjes do të mbetet në fuqi. Palët do të konsultohen me njëra-tjetrën në lidhje me dispozitat që janë të pavlefshme ose konsiderohen ligjërisht të pavlefshme, për të bërë një marrëveshje zëvendësimi.
b. Artikujt e titujve të përfshirë në këto terma dhe kushte shërbejnë vetëm si një tregues i temave që do të mbulohen nga artikujt në fjalë; prej tyre nuk mund të rrjedhin asnjë të drejtë.
c. Dështimi nga Furnizuesi për të thirrur këto terma dhe kushte në asnjë rast nuk nënkupton heqje dorë nga e drejta për ta bërë këtë në një fazë të mëvonshme ose në një rast të mëvonshëm.
d. Kudo që është e zbatueshme, fjala "Klient" duhet të lexohet gjithashtu si "Klientë" dhe anasjelltas.

Gjuhe - Këto terma dhe kushte të përgjithshme janë hartuar në gjuhën angleze. Në rast mosmarrëveshjeje në lidhje me përmbajtjen ose afatin e këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme, teksti në anglisht është i detyrueshëm. Ky tekst nuk është një dokument ligjor.

mosmarrëveshjet - Çdo mosmarrëveshje që mund të ndodhë në kontekstin e marrëveshjes për të cilën zbatohen këto terma dhe kushte të përgjithshme, ose në kontekstin e marrëveshjeve të mëvonshme që lidhen me të, i nënshtrohen ligjeve të Shtetit të Kalifornisë dhe mund të vendosen vetëm përpara autoriteteve kompetente. gjykata e caktuar nga Furnizuesi.
 
Kushtet e Përdorimit
Nëse nuk pajtoheni me kushtet e përdorimit të përcaktuara në faqen e internetit, nuk duhet të përdorni faqen e internetit.


I gjithë informacioni në faqen e internetit është postuar sipas gjykimit të Furnizuesit dhe mund të ndryshohet, hiqet, ndryshohet ose ndryshohet në çdo kohë dhe pa paralajmërim.


Furnizuesi nuk garanton që të gjitha informacionet e shfaqura në faqen e internetit janë të sakta. Asnjë e drejtë nuk mund të rrjedh nga informacioni në faqen e internetit. Çdo përdorim i faqes në internet kryhet me përgjegjësinë e vetë Klientit. Furnizuesi nuk do të mbahet përgjegjës për dëmtimin ose humbjen që ndodh ose mund të ndodhë si rezultat i përdorimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të informacionit të gjetur në faqen e internetit.


Çdo informacion personal nga Klienti do të mblidhet vetëm nga Furnizuesi në përputhje me Politikën e Privatësisë së Uebsajtit, siç është publikuar.


Shkarkimi ose marrja e informacionit nga faqja e internetit bëhet në përgjegjësinë e vetë Klientit. Klienti është përgjegjës për çdo dëmtim ose humbje të çdo sistemi kompjuterik ose të dhënash që rrjedhin nga shkarkimi i materialeve të tilla.


Të gjitha informacionet në faqen e internetit mbrohen nga të drejtat e pronësisë intelektuale, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e autorit, duke përfshirë por pa u kufizuar në të gjithë tekstin, fotot, imazhet, logot, grafika dhe ilustrimet e shfaqura. Nuk lejohet të ruhet asnjë pjesë e faqes së internetit për përdorim personal ose profesional, të kornizohet ose të riprodhohet pa lejen me shkrim nga Furnizuesi.


Përdorimi i të drejtave të emrit tregtar dhe markës tregtare për emrin DermSilk dhe përdorimi i të drejtës së markës tregtare për logon e DermSilk mbahen nga DermSilk. Përdorimi dhe riprodhimi i këtyre aseteve janë të rezervuara ekskluzivisht për Furnizuesin dhe grupin e tyre të kompanive dhe licencat. Përdorimi i këtyre aseteve është i ndaluar pa lejen e shprehur me shkrim nga një zyrtar i autorizuar i DermSilk.


Të gjitha kushtet dhe përdorimi i nënshtrohen ligjit të Kalifornisë. Çdo mosmarrëveshje që lind nga përdorimi i faqes në internet dhe/ose informacioni që rrjedh nga faqja e internetit mund të paraqitet vetëm përpara gjykatës së caktuar.